לסגור חלון

אחריות וביטול עסקה

תנאי אחריות וביטול עסקה
האחריות
1.  
 החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבונית, (להלן – "החברה"), אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה ושימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן – "תקופת אחריות") שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאים ספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת האחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או  החלפת מוצר והכל לפי שיקול דעת החברה בלבד. 
2.    בתקופת האחריות תתקן החברה ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שנראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו. האחריות במעבדת החברה,  אין חובה להחלפה בחדש
3.    במידה ולא קיים מוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ע''פ חוק. 
4.    באחריות החברה לספק את אותם החלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר לתנאי שימוש רגילים.
5.    אחריות למוצר שנרכש היא ע''פ מסמכי אחריות שנתנו ללקוח בעת הקניה, במידה והבעלות הועברה לצרכן אחר, יציג הצרכן ייפוי כח מטעם הרוכש.
6.    מוצר שנראה כאינו פועל כראוי יימסר למעבדת תיקונים/שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע''י הלקוח, ישלח למעבדת החברה, בשהוא מבוטח בשווי המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. יש למסור את הפריט הנרכש בלבד. 
7.     מוסכם בזאת, מראש ובמפורש שהחברה רשאית לבדוק ו/או לתקן את המוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי, כאשר הלקוח יישא במלואו תשלום הוצאות בדיקה ו/או תיקון, במידה והמוצר ו/או שירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע ע''י המעבדה בלבד.
8.    כל שירות ו/או אחריות למוצרים שנרכשו כגון טאבלטים, מכשירי טלפון סלולרי, מצלמות, רמקולים, מחשבים ניידים ונייחים  של SAMSUNG, ASUS, LG, LENOVO, MAG, HTC, NOKIA, BLACKBERRY, GIGABYTE, ACER ו/או כל יצרן אחר, יינתן במעבדה של ספקים אלו בלבד ולפי התנאי ותעודת האחריות שלהם, וזאת מיום הרכישה בהתאם לתקופת האחריות של שנה אחת, אלא אם צוין אחרת בחשבונית הרכישה, או נרכשה "הרחבת אחריות" בנפרד. מוסכם כי כל פניה לאחר רכישת המוצר, תיעשה למעבדות הספק בלבד.
9.    לכל תיקון המכשירים סלולריים ו/או טאבלטים (מחשבי לוח) במעבדת השירות  אחריות לשלושה חודשים בלבד (אלא אם צוין אחרת בחשבונית הקניה) ו/או  בכפוף לתעודת אחריות המצורפת באריזת המכשיר. 
10.    במחשבים נייחים (PC) וניידים (LAPTOP)  אחריות לשנה אחת בלבד (אלא אם צוין אחרת בחשבונית הקניה) ו/או בכפוף לתעודת אחריות המצורפת באריזת המכשיר.
11.    למכשירי טלפון סלולרי ונגני MP3/4 אחריות לשנה (אלא אם צוין אחרת בחשבונית הקניה) ובכפוף לתעודת אחריות המצורפת באריזת המכשיר. לאוזניות, למטען, לכבל סנכרון/טעינה, לסוללה האחריות לשלושה חודשים. האחריות בטלה למכשיר שנראה בו נזק פיזי (מכות, שברים, סדקים, סימני נוזל, קורוזיה) וכן אם מדבקות האחריות קרוע/חסרה, בוצע בו שינוי תכנה שאינו כפי שמגיע במקור ו/או הופץ ע''י היצרן, מכשיר שמספר IMEI שונה/נמחק/הוסר.
12.    למוצרים מתכלים : למדיות אין אחריות, לראשי דיו ואחריות היא לחודש, סוללות לניידים ואחריות היא ע''פ תנאי אחריות היצרן בלבד, בהעדרם עד חצי שנה.
13.    לצגי LED/LCD במכשירי סלולרי, טאבלטים, מחשבים ניידים, נגני MP3/4 לא תחול האחריות על שבר ו/או נזק למסך ו/או פיקסלים שרופים (נקודות מתות) על כמות הקטנה מ-3 נקודות בוהקות ו/או 5 נקודות כבויות. 
14.    למוצר מציאון/יד שניה האחריות היא חודש ימים בלבד. הלקוח מתבקש לבדוק את תקינותו של המוצר שרוכש, ולרכוש את המוצר אחרי  הבדיקה ושביעות רצון מהמוצר בלבד. אין החזרות של מוצרים מקטגוריית מציאון/יד שניה אחרי עזיבת החנות.
מקרים בהם לא תחול האחריות
1.    קבלת המוצר לבדיקה במעבדת החברה, אין משמעותה כי פגם/התקלה הינם במסגרת האחריות. במקרה בו תקבע החברה כי תיקון הנדרש אינו מכוסה במסגרת האחריות, יתבקש הלקוח לאשר תיקון בתשלום במידה וניתן לתקן את המוצר.
2.    הסרתה ו/או קריעתה ו/או שחיקתה של מדבקת האחריות/מדבקת המספר הסידורי של המוצר.
3.    הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת אחריות שהודבקה על גבי המכשיר, זאת במידה וימצא נזק פיזי לאחד המרכיבים הפנימיים של המוצר.
4.    במידע ולדעת החברה קיים למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו'...). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר  ו/או מתאונה  ו/או מכח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
5.    אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות הספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת טלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע''י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיע שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
6.    אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע''י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי ציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב/חיבור לא מתאים ו/או לא נאות של מוצר/י החברה בניהם לבין עצמם או של מוצרי החברה למוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע''י אדם שלא הוסמך ע''י החברה והכל לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
7.    במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן משחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר התשלום.
8.    אם לדעת החברה, מקור הפגיע בתוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים, או עקב תפעול לקוי, או אי תאימות לתוכנות שהתקין או השתמש בהם הלקוח.
9.    אם לדעת החברה, המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה/רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא.
10.    במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות שאיננו מלווה בחותמת החברה.
11.    האחריות אינה מכסה תמיכה טכנית מכל סוג שהוא ו/או חובת הדרכה  לגבי הפעלת המוצר, (התקנות, הגדרות וכו'...).
12.    מוסכם כי בכל מקרה מהמקרים דלעיל, קביעתו הבלעדית של טכנאי החברה, לאמור לעיל, תהה מקובלת על הלקוח כהוכחה חלוטה.
הגבלת אחריות
1.    החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או מהשימוש בציוד או כתוצאה מפעולה לא תקינה של הציוד אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
2.    אין החברה אחראית לנזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אובדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיע במוניטין ו/או נזק כספי אחר כל שהוא ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם.
3.    אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותיו.
4.    אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצריה – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
5.    אין החברה אחראית לחלקים של הלקוח שצורפו למוצר שהורכב/טופל במעבדות RMIS.
•    לקוח שישאיר ציוד בחנות/מעבדה ללא הסכמת החברה בכתב יחויב בדמי אחסון בסך 30₪ ליום, החברה איננה אחראית לציוד זה.
•    מוסכם כי ציוד, שלא ייאסף בתוך 30 יום מהודעת החברה לאספו ייהפך לרכוש החברה, ללא תמורה נוספת ולשיקול דעתה הבלעדי.
ביטול עסקה

1. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
2. לקוח רשאי לבטל עסקה ולהחזיר מוצרים שנרכשו באמצעות אתר זה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות מכוחו (החוק והתקנות מכוחו יקראו להלן "החוק").
3. בהתאם להוראות החוק, הודעת הביטול תשלח מיום עשיית העסקה ועד לתום 14 יום מיום מסירת המוצר. הודעת הביטול תלכלול את שמו המלא של הלקוח ומספר טלפון ותמסר בכתב לחברה (לרבות שליחה במייל ו/או בפקס ו/או מסרון ווטסאפ).
4. בהתאם להוראות החוק, הודעת הביטול תשלח מיום עשיית העסקה ועד לתום 14 יום מיום מסירת המוצר. הודעת הביטול תלכלול את שמו המלא של הלקוח ומספר טלפון ותמסר בכתב לחברה (לרבות שליחה במייל ו/או בפקס ו/או מסרון ווטסאפ).
5. לא יוחזר מוצר ללא האריזתו המקורית של ו/או ללא מדבקה המקורית של המספר הסיריאלי שהודבקה על ידי היצרן או RMIS מחשבים וסלולר.
6. במקרה של ביטול עסקה ובכפוף להוראות החוק, RMIS רשאית לנכות דמי ביטול מהסכום שעליה להשיב ללקוח (5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך, מביניהם). RMIS רשאית לנכות עמלות סליקה.
7. ביטול עסקת PayPal אפשרית אך ורק לפני שליחת המוצרים בדואר. לאחר הביטול יוחיב הלקוח ב-3% (עמלת PayPal)
8. לתיאום אופן החזרת המוצר יש ליצור קשר עם נציגי RMIS מחשבים וסלולר.


 
.